Проект «Обобщающая теория психологии – научные основы единства»,
   проект «Мониторинг психологических ресурсов».

   Теоретические и прикладные исследования,
   независимая психологическая экспертиза.

   Консультування, психокорекція, психодіагностика -
   в тому числі на благодійній основі.
   Телефон (м.): +38-066-305-68-07
   Пошта: psychological-center@hotmail.com

  
О центре
Персоналии
Предшественники
Филиалы
Наши новости
Разное в мире
Книги
Статьи Р.П.Еслюка
Статьи по психотерапии
Статьи по соционике
Христианское искусство
Поиск
Статьи по религии
Психология
Религия
Соционика
Искусство
Культура
Оздоровительные системы
Разное
 
 Домой  О нас  Карта сайта     Language ru eng
О центре
Персоналии
Предшественники
Филиалы 
О нас

 

Організація «Центр інтегральної психології, соціоніки та профайлінга»

- юридична особа, створена харківським психологом Русланом Петровичем Єслюком для реалізації наміченої програми роботи. Це не політична, не релігійна організація психології, що має гуманістичні цілі діяльності теоретичної і практичної спрямованості.

Офіційний сайт організації: http://psychological-center.com (оновлюється дизайн і інформація)

Спочатку коротке тлумачення назви. У назві відбиті три основних напрямки діяльності:

- Інтегральна психологія - рух в сучасній психології і суміжних науках, що виник в другій половині ХХ століття і спрямований на синтез, інтеграцію різних психологічних теорій, напрямків і шкіл, прийняття різних стилів психологічної практики. Р. П. Єслюк є відомим в світі теоретиком інтегральної психології, автором нової теоретичної моделі.

- Соціоніка - нова наука, створена в 80-і роки ХХ століття дослідницею А. Аугустинавичюте (1927-2005) і групою її послідовників, яка прагне до гуманізації відносин між людьми. Соціоніка досліджує інформаційний обмін в суспільстві, типи взаємодій між людьми на основі інформаційного обміну, допомагає усвідомленню сильних і слабких сторін особистості кожного.

- Профайлінг - напрямок психології, що досліджує питання психології брехні, техніки її виявлення, а також допомоги людям у захисті від різного роду шахрайства, злочинів. Тісно пов'язана з комплексним науковим напрямом - психологією безпеки, який спочатку включав питання безпеки праці (виробництва), а в подальшому расширивши дослідне поле, особливо в плані вивчення питань впливу «середовище - людина».

Це три основних, глобальних напрямки діяльності, теоретичну розробку і глобальну реалізацію яких здійснює Р. П. Єслюк і його однодумці. Разом з тим, в завдання «Центру ІПСП» входять тактичні питання, в першу чергу, які відносяться до психологічної практики, практичних заходів в нашому улюбленому місті Харкові, що є великим науковим, культурним центром.

Для сприяння в здійсненні цієї комплексної програми, у нас є експерти-консультанти (в різних взаємопов'язаних областях) центру, з якими керівництво і адміністрація організації можуть радитися в потрібний момент. Примітка: експерти-консультанти не несуть відповідальність за рішення, що приймаються керівництвом.

В нашій команді, крім творця організації (директора) і адміністратора, є юрист, бухгалтер. Ми набираємо співробітників для проведення психологічних і соционічних консультацій, психодіагностики, психокорекції, тренінгів, семінарів та лекцій, організації інших практичних заходів.

Номер телефону (мобільний), для запису на прийом або організації заходів: + 38-066-305-68-07

Пошта: psychological-center@hotmail.com

 

Юрист: Куценко Олег Альбертович

Практикуючі психологи: - Еслюк Руслан Петрович - психодіагностика, психокорекція дорослих, консультування в області психології особистості, психології безпеки, соціоніки;

(Поки поза штатом працівників, партнерські співвідносини):

- Мітяєв Сергій Миколайович - психологічне консультування, психотерапія, психодіагностика в області психології і соціоніки;

- Потейко Петро Іванович - соціонічна діагностика, соционічне консультування;  

- Скворчевська Ольга Володимирівна - психодіагностика, консультування та психокорекція в області сімейної та дитячої психології. 

____

Организация «Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга» 

- юридическое лицо, созданное харьковским психологом Русланом Петровичем Еслюком для реализации намеченной программы работы. Это не политическая, не религиозная организация психологии, имеющая гуманистические цели деятельности теоретической и практической направленности.  

Официальный сайт организации: http://psychological-center.com (обновляется дизайн и информация)

 Вначале краткое толкование названия. В названии отражены три основных направления деятельности:

 - Интегральная психология – движение в современной психологии и смежных науках, возникшее во второй половине ХХ века и направленное на синтез, интеграцию разных психологических теорий, направлений и школ, принятие разных стилей психологической практики. Р. П. Еслюк является известным в мире теоретиком интегральной психологии, автором новой теоретической модели.

 - Соционика – новая наука, созданная в 80-е годы ХХ века исследовательницей А. Аугустинавичюте (1927-2005) и группой её последователей, стремящаяся к гуманизации отношений между людьми. Соционика исследует информационный обмен в обществе, типы взаимодействий между людьми на основе информационного обмена, помогает осознанию сильных и слабых сторон личности каждого.  

- Профайлинг – направление психологии, исследующее вопросы психологии лжи, техники её выявления, а также помощи людям в защите от разного рода мошенничества, преступлений. Тесно связана с комплексным научным направлением – психологией безопасности, первоначально включавшей вопросы безопасности труда (производства), а в дальнейшем расширившей исследовательское поле, особенно в плане изучения вопросов влияния «среда – человек».

Это три основных, глобальных направления деятельности, теоретическую разработку и глобальную реализацию которых осуществляет Р. П. Еслюк и его единомышленники. Вместе с тем, в задачи «Центра ИПСП» входят тактические вопросы, в первую очередь, относящиеся к психологической практике, практическим мероприятиям в нашем любимом городе Харькове, являющемся крупным научным, культурным центром.

Для содействия в осуществлении этой комплексной программы, у нас есть эксперты-консультанты (в разных взаимосвязанных областях) центра, с которыми руководство и администрация организации могут советоваться в нужный момент. Примечание: эксперты-консультанты не несут ответственность за решения, принимаемые руководством.

В нашей команде, помимо создателя организации (директора) и администратора, есть юрист, бухгалтер, а также менеджер по компьютерной технике. Мы набираем сотрудников для проведения психологических и соционических консультаций, психодиагностики, психокоррекции, тренингов, семинаров и лекций, организации других практических мероприятий.  

Корпоративный номер телефона (мобильный), для записи на приём к одному из специалистов или организации мероприятий:

+38-066-305-68-07

Почта:  psychological-center@hotmail.com    

 

Юрист: Куценко Олег Альбертович

Практикующие психологи:

- Еслюк Руслан Петрович – психодиагностика, психокоррекция взрослых, консультирование в области психологии личности, психологии безопасности, соционики;

(пока вне штата работников, партнёрское сотрудничество): 

- Митяев Сергей Николаевич – психологическое консультирование, психотерапия, психодиагностика в области психологии и соционики;

- Потейко Пётр Иванович – соционическая диагностика, соционическое консультирование;

- Скворчевская Ольга Владимировна – психодиагностика, консультирование и психокоррекция в области семейной и детской психологии.

 

Эксперты-консультанты разных областей деятельности (деловые партнёры; в порядке алфавита):

- Глебова Ирина Николаевна (известный писатель, член Национального союза писателей Украины);

- Довженко Александр Геннадьевич (социальный работник);

- Забиров Марат Владимирович (магистр соционики, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт);  

- Зеленченко Татьяна Борисовна (художник, член Национального союза художников Украины);

- Казачинер Елена Семёновна (лингвист, кандидат педагогических наук);

- Колесник Ольга Борисовна (психолог, к.п.н., преподаватель, практик);

- Куценко Борис Алексеевич (инженер, кандидат технических наук, доцент);

- Митяев Сергей Николаевич (врач, психотерапевт, соционик);

- Морозов Леонид Владимирович (психолог, гештальттерапевт, президент Ассоциации телесной терапии Украины);

- Потейко Пётр Иванович (врач-фтизиатр, заведующий отделением, соционик);

- Скворчевская Ольга Владимировна (семейный, детский психолог);

- Тангеманн Ольга Борисовна (психолог, соционик, автор статей, книги);  

- Харченко Людмила Павловна (биолог, доктор биологических наук, профессор).

- Хмельницкий Виктор Львович (инженер-электронщик, эксперт в области детского творчества);

- Янцева Светлана Васильевна (медик, дипломированный психолог). 

 

Дополнительно (сообщества):

В ФБ "Интегральная психология, соционика и профайлинг"

В ФБ "Харьков в фотографии: образы города"

Персональный блог Р. П. Еслюка: http://www.liveinternet.ru/users/3330929/profile/  
 

Домой написать нам
Дизайн и программирование православие, христианство, религия, творчество
© 2021 Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга