- Психодіагностика та експертиза в області психології;
   - Консультування, психокорекція дорослих і дітей;
   - Сімейна консультація та психокорекція;
   - Соціонічна діагностика, психокорекція, профорієнтація;
   - Групи особистісного росту і корекції;
   - Навчальні очні і онлайн курси.
   - Для запису на прийом до одного з фахівців, записи в навчальну або корекційну   групу, або для організації спільних заходів:
   Телефон (м.): +38-066-305-68-07
   Пошта: psychological-center@hotmail.com

  
О центре
Персоналии
Предшественники
Филиалы
Наши новости
Разное в мире
Книги
Статьи Р.П.Еслюка
Статьи по психотерапии
Статьи по соционике
Христианское искусство
Поиск
Статьи по религии
Психология
Религия
Соционика
Искусство
Культура
Оздоровительные системы
Разное
 
 Домой    Карта сайта     Language ru eng
христианство,


 

Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга

 
Любі друзі, раді вітати Вас!
 
Дорогие Друзья, рады приветствовать Вас! 

 

Організація «Центр інтегральної психології, соціоніки та профайлінга»

Т. (м.): + 38-066-305-68-07; пошта: psychological-center@hotmail.com Україна, Харків.

Психологічна допомога, експертиза та психодіагностика в області психології, діагностика інформаційного типу (соціоніка), психокорекція дорослих і дітей, сімейне консультування, профорієнтація, навчальні програми з психології та соціоніки. Очна робота в місті Харкові і віддалена (по відеозв'язку) з клієнтами з будь-якої точки світу.

Юридична особа, створена харківським психологом Русланом Петровичем Єслюком для реалізації наміченої програми роботи. Це не політична, не релігійна організація психології, що має гуманістичні цілі діяльності теоретичної і практичної спрямованості.

Спочатку коротке тлумачення назви. У назві відбиті три основних напрямки діяльності:

- Інтегральна психологія - рух в сучасній психології і суміжних науках, що виник в другій половині ХХ століття і спрямований на синтез, інтеграцію різних психологічних теорій, напрямків і шкіл, прийняття різних стилів психологічної практики. Р. П. Єслюк є відомим в світі теоретиком інтегральної психології, автором нової теоретичної моделі.

- Соціоніка - нова наука, створена в 80-і роки ХХ століття дослідницею А. Аугустинавічюте (1927-2005) і групою її послідовників, яка прагне до гуманізації відносин між людьми. Соціоніка досліджує інформаційний обмін в суспільстві, типи взаємодій між людьми на основі інформаційного обміну, допомагає усвідомленню сильних і слабких сторін особистості кожного.

- профайлінг - напрямок психології, що досліджує питання психології брехні, техніки її виявлення, а також допомоги людям у захисті від різного роду шахрайства, злочинів. Тісно пов'язана з комплексним науковим напрямом - психологією безпеки, спочатку включала питання безпеки праці (виробництва), а в подальшому расширивши дослідницьке поле, особливо в плані вивчення питань впливу «середовище - людина».

Це три основних, глобальних напрямки діяльності, теоретичну розробку і глобальну реалізацію яких здійснює Р. П. Єслюк і його однодумці. Разом з тим, в завдання «Центру ІПСП» входять тактичні питання, в першу чергу, які відносяться до психологічної практики, практичних заходів у нашому улюбленому місті Харкові, що є великим науковим, культурним центром.

Для сприяння в здійсненні цієї комплексної програми, у нас є експерти-консультанти центру, з якими керівництво і адміністрація організації можуть радитися в потрібний момент (експерти-консультанти не несуть відповідальність за рішення, що приймаються керівництвом). В нашій команді (позаштатної), є юрист, менеджер та інші фахівці.

Ми набираємо штат співробітників для проведення психологічних консультацій, тренінгів, семінарів та лекцій, організації інших практичних заходів. 

__________

Организация «Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга» 

Т. (м.): +38-066-305-68-07; почта: psychological-center@hotmail.com Украина, Харьков.

Психологическая помощь, экспертиза и психодиагностика в области психологии, диагностика информационного типа (соционика), психокоррекция взрослых и детей, семейное консультирование, профориентация, обучающие программы по психологии и соционике. Очная работа в городе Харькове и удалённая (по видеосвязи) с клиентами из любой точки мира. 

 - юридическое лицо, созданное харьковским психологом Русланом Петровичем Еслюком для реализации намеченной программы работы. Это не политическая, не религиозная организация психологии, имеющая гуманистические цели деятельности теоретической и практической направленности.  

Вначале краткое толкование названия. В названии отражены три основных направления деятельности:

 - Интегральная психология – движение в современной психологии и смежных науках, возникшее во второй половине ХХ века и направленное на синтез, интеграцию разных психологических теорий, направлений и школ, принятие разных стилей психологической практики. Р. П. Еслюк является известным в мире теоретиком интегральной психологии, автором новой теоретической модели.

 - Соционика – новая наука, созданная в 80-е годы ХХ века исследовательницей А. Аугустинавичюте (1927-2005) и группой её последователей, стремящаяся к гуманизации отношений между людьми. Соционика исследует информационный обмен в обществе, типы взаимодействий между людьми на основе информационного обмена, помогает осознанию сильных и слабых сторон личности каждого.  

 - Профайлинг – направление психологии, исследующее вопросы психологии лжи, техники её выявления, а также помощи людям в защите от разного рода мошенничества, преступлений. Тесно связана с комплексным научным направлением – психологией безопасности, первоначально включавшей вопросы безопасности труда (производства), а в дальнейшем расширившей исследовательское поле, особенно в плане изучения вопросов влияния «среда – человек».

Это три основных, глобальных направления деятельности, теоретическую разработку и глобальную реализацию которых осуществляет Р. П. Еслюк и его единомышленники. Вместе с тем, в задачи «Центра ИПСП» входят тактические вопросы, в первую очередь, относящиеся к психологической практике, практическим мероприятиям в нашем любимом городе Харькове, являющемся крупным научным, культурным центром.

Для содействия в осуществлении этой комплексной программы, у нас есть эксперты-консультанты центра, с которыми руководство и администрация организации могут советоваться в нужный момент (эксперты-консультанты не несут ответственность за решения, принимаемые руководством). 

В нашей команде (внештатной), есть юрист, менеджер и другие специалисты. Мы набираем штат сотрудников для проведения психологических консультаций, тренингов, семинаров и лекций, организации других практических мероприятий. Подробнее "О нас".     

Рекомендуем: книга "Компас Жизненных Путей" 

Примечание: на сайте обновляется дизайн и информация. 

 
 
 
 
 
 
Искренне Ваши -
Руслан Еслюк
и единомышленники.
 
 

 

Домой написать нам
Дизайн и программирование православие, христианство, религия, творчество
© 2021 Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга
На нашем сайте
409 статей: 1 2 3 4 5
59 новостей: 1
17 объявлений: 1
0 тем форума: